Tento web využíva cookies na poskytovanie služieb a analýzu webu. Návštevou tejto stránky, súhlasíte s používaním cookies. Spracovaniu cookies zabránite zmenou nastavenia v internetovom prehliadači. Viac info. Súhlasím.

Vodárenský zdroj

 

Základným predpokladom navrhovania a správneho riešenia každého vodohospodárskeho objektu a zariadenia je poznať jednotlivých spotrebiteľov vody a určiť potrebu vody. Výpočet potreby vody sa riadi podľa aktuálne platných právnych predpisov napríklad vyhlášky číslo 684/2006 Z.z. V záujme čo najhospodárnejšieho využitia zdrojov vody a vodovodných i kanalizačných zariadení treba navrhovať vodovody, vodovodné a kanalizačné zariadenia tak, aby vyhovovali použitiu i v budúcich rokoch – pri posudzovaní výdatnosti vodárenských zdrojov sa vychádza zo súčasnej potreby vody a výhľadovej potreby vody podľa Vodného plánu Slovenska a Plánu rozvoja verejných vodovodov a verejných kanalizácií pre územie SR. Výstavba vodárenských čerpacích staníc, vodojemov, či úpravní vody, ich návrh a projektová dokumentácia musia byť v súlade s technickými požiadavkami uvedenými v príslušných slovenských technických normách napr. STN 75 5401, STN 75 7151, STN 75 5402, STN EN 805, STN 75 5201. Samotné vodárenské zdroje sú realizované, hodnotené a povoľované podľa samostatných predpisov napríklad zákon číslo 569/2007 Z.z., 364/2004 Z.z. a 230/2005 Z.z., vyhlášky číslo 51/2008, č.29/2005, nariadenia vlády číslo 496/2010 Z.z.

 

..

»  Služby poskytované v oblasti vodárenských zdrojov

.


 1. –  vyhľadávací hydrogeologický prieskum pre zdroje pitných a minerálnych vôd
 2. –  realizácia ťažobných vrtov / vodárenských zdroj
 3. –  návrh ochranných pásiem a povolených činností
 4. –  posudzovanie vplyvov činností v rámci ochranných pásiem zdrojov vôd
 5. –  hydrodynamické skúšky na jestvujúcich zdrojov vody
 6. –  pravidelné akreditované laboratórne analýzy odoberanej vody
 7. –  projektovanie vodných stavieb a technické expertízy
   

....

.

Hromadné zásobovanie obyvateľstva pitnou vodou  «

.

.

Útvary povrchových vôd a útvary podzemných vôd využívané na odbery vôd pre pitnú vodu alebo využiteľné na zásobovanie obyvateľstva pre viac ako 50 osôb alebo umožňujúce odber vody na takýto účel v priemere väčšom ako 10m3 za deň v pôvodnom stave alebo po ich úprave sú vodárenskými zdrojmi. Hromadným zásobovaním pitnou vodou zásobovanie pitnou vodou z verejného vodovodu alebo z vodárenského zdroja, ktorý zásobuje najmenej 50 osôb. Fyzické osoby – podnikatelia a právnické osoby, ktoré vyrábajú a dodávajú pitnú vodu  určenú na ľudskú spotrebu a využívajú vodárenské zdroje na zásobovanie pitnou vodou sú povinné :

 


 1. –  zabezpečiť, aby dodávaná pitná voda spĺňala požiadavky zdravotnej  bezchybnosti
 2. –  predložiť regionálnemu úradu verejného zdravotníctva  návrh na využívanie vodárenského  zdroja na     zásobovanie pitnou vodou, súčasťou  žiadosti musí byť návrh na určenie ochranného pásma a pri vodárenskej úprave pitnej vody aj návrh na jej úpravu, návrh na dezinfekciu  pitnej vody a návrh prevádzkového poriadku
 3. –  zabezpečiť aby dodávaná pitná voda spĺňala  limity ukazovateľov kvality pitnej vody
 4. –  zabezpečiť kontrolu ukazovateľov kvality pitnej vody
 5. –  zabezpečiť zaznamenávanie výsledkov kontroly ukazovateľov kvality pitnej vody a výsledky uchovávať desať rokov
 6. – bezodkladne oznámiť  regionálnemu úradu verejného zdravotníctva prekročenie  limitov ustanovených medznou hodnotou a najvyššou medznou hodnotou
 7. – používať pri vodárenskej úprave vody na pitnú vodu a pri distribúcii pitnej vody len také technologické a pracovné postupy, materiály a chemické látky alebo chemické prípravky prichádzajúce do styku s pitnou vodou, ktorých použitie schválil príslušný orgán verejného zdravotníctva
 8. – overovať účinnosť dezinfekcie pitnej vody, ak sa pitná voda dezinfikuje

 

»  Požiarna studňa 

 

V legislatíve Slovenskej Republiky sú otázky navrhovania, prevádzkovania a kontroly zariadení na dodávku vody pre potrebu hasenia rozpracované veľmi jasne vo vyhláške MV SR č. 699/2004 Z.z. Vonkajším zariadením na zabezpečenie vody môže byť vo vhodných geologických podmienkach aj požiarna studňa.

Požiarna studňa je zdroj vody, ktorý má nasávaciu výšku najviac 6,5 m, najmenší priemer DN 500, stálu zásobu vody najmenej 18 m3 alebo má výdatnosť najmenej 600 l/min-1 a umožňuje účinný zásah. Presné požiadavky na požiarnu stuďnu definuje požiarny technik pri projekcii stavby.

Zdroje vody, ktoré poskytujú vodu na hasenie požiarov, musia byť schopné trvalo zabezpečovať potrebu vody na hasenie požiarov najmenej po dobu 30 minút a musia mať vyhovujúce podmienky na čerpanie vody. Zdroj vody má vyhovujúce podmienky na čerpanie vody, ak je k nemu vybudovaná prístupová komunikácia, je vytvorené čerpacie miesto vhodné pre používanú hasičskú techniku, ktoré je označené dopravnou značkou ZÁKAZ STÁTIA, a podmienky zdroja vody zodpovedajú technickým možnostiam používanej hasičskej techniky a vzdialenosť od stavby je najviac 200 m

 


Informácie uvedené na tejto stránke majú informačný charakter, nenahrádzajú príslušné legislatívne predpisy a postupy.