Tento web využíva cookies na poskytovanie služieb a analýzu webu. Návštevou tejto stránky, súhlasíte s používaním cookies. Spracovaniu cookies zabránite zmenou nastavenia v internetovom prehliadači. Viac info. Súhlasím.

Postup realizácie prác

.

Vŕtaná studňa je v zmysle zákona 364/2004 Z.z. vodnou stavbou a ako taká musí byť schválená príslušným organom cez legislatívne konanie. V tejto súvislosti dodávame projektovú dokumentáciu, navrhneme optimálnu hĺbku studne cez hydrogeologické posúdenie, realizáciou vrtu s otestovaním, dezinfekciou, výstupnom dokumentáciou, následne s prípadnou montážou čerpacej technológie, záručný a po záručný servis, tiež s možnosťou odberu vzoriek vody s dodaním vyhodnotenia – t.j. studňa na kľúč. V tejto súvislosti disponujeme potrebnými odbornými oprávneniami vydanými Ministerstvom životného prostredia ako aj Banským úradom.

 

Upozornenie pre realizáciu studní a vrtov s hĺbkou nad 30 m. Strojne vŕtané studne a vrty s hĺbkou nad 30 m patria podľa zákona číslo 51/1988 Z.z. Zákon o banskej činnosti a v zmysle pozmeňujúcich a doplňujúcich zákonov do činnosti vykonávanej banským spôsobom. Takéto studne a vrty smie realizovať len právnická osoba s oprávnením pre výkon činnosti banským spôsobom zapísaným v ORSR alebo v živnostenskom registri. Studne a vrty nad 30 m realizované neoprávnenými osobami nie je možné v zmysle príslušnej legislatívy skolaudovať a musia byť po nahlásení na náklady vlastníka zlikvidované zasypaním na to určenými materiálmi

 

 

.

»  Základné potrebné informácie pri návrhu vŕtaných studní a vrtov

.
.
Pri návrhu konštrukcie vŕtanej studne je nevyhnutné poznať lokalitu, s tým spojenú geologickú skladbu a ostatné doplnkové informácie lokality (na základe vyjadrenia hydrogeológa alebo archívnych podkladov, geologických a hydrogeologických mapových podkladov), aby sa pred realizáciou eliminovali základné chyby, ako zvolenie zlej technológie vŕtania, konštrukcie studne, narušenie ochranných pásiem, nedostatočný prístup k miestu vrtu. 

.

.

 Zvolenie materiálov pre vystrojenie studní  «

.

.

Hrúbka steny použitých rúr sa prispôsobuje podľa tlakových pomerov v geologickom podloží, /použitie tenkostenných kanalizačných rúr je sprevádzané častými deštrukciami v stenách rúry/  a preto volíme vysokotlakové PVC  rúry s atesom na styk s pitnou vodou ak realizačný projekt nevyšpecifikuje vystrojenie studne inak. 
 
Aktívna filtračná časť vrtu je najdôležitejšou súčasťou studne, umožňuje prítok podzemnej vody do vrtu, z tohto dôvodu volíme fabricky ošetrenú filtračnú časť zo závodou od naších dodávateľov. Aktívna časť vystrojenia studne si vyžaduje pravidelnú štrbinovú perforáciu, ktorá umožňuje čerpaním podzemnej vody plniť základný princíp vŕtaných studní: znižovať hladinu podzemnej vody nielen v studni ale aj v jeho okolí (vytvorenie depresného kužeľa) tým sa zamedzuje strhávaniu drobných častí horninového prostredia do studne a nespôsobuje jeho postupné zanášanie. Vhodnosť materiálu taktiež neobmedzuje priebeh kolaudácie studne miestným úradom. 

 .

.

»  Frakcia filtračného obsypu a medzikružie vrtu

 .

.

Šírka štrbiny aktívnej filtračnej časti vystrojenia studne a frakcia filtračného obsypu sa prispôsobuje s ohľadom na geologické podložie, použitie nevhodnej (takzvanej univerzálnej  šírky štrbiny a frakcie filtračného obsypu obzvlášť v geologickom podloží zastúpenom drobnými časticami (štrkopiesky, piesky) spôsobuje trvalé zanášanie studne a problémy pri čerpaní, taktiež upchávanie trysiek zavlažovacích systémom a armatúr.

 
 
Filtračný obsyp plní jednu zo základných podmienok funkčnosti vŕtanej studne, vzniknuté filtračné prostredie po aplikácii obsypu plní stabilizačnú funkciu, ale najmä zamedzuje vnášaniu drobných častíc horninového prostredia do vrtu a vznikaniu kalu v studni, tým eliminuje zanášanie studne na minimum a chráni čerpaciu technológiu voči poškodeniu. 
Prítok podzemnej vody do studne je zabezpečovaný cez aktívnu časť vystrojenia studne, nie cez dno, ako to je pri kopaných studniach, preto sa vyžaduje uzavretie dna vrtu pevnou nerezovou klapkou alebo špecializovanými plastovými hlavicami. Cez neuzavreté dno sú počas čerpania vody do studne vzťahované časti horninového prostredia, ktoré spôsobujú poruchy čerpadiel a trvalé zanášanie studne.

 

 

Overenie výdatnosti vrtu čerpacou skúškou  «

 

 

Po ukončení realizácie prác, je nevyhnuté na vrte vykonať overovaciu čerpaciu skúšku postupným začerpaním studne pre ustálenie tlakových pomerov v okolí vrtu a stanovenie maximálneho exploatačného množstva podzemnej vody. Overenie výdatnosti vrtu hydrodynamickou skúškou je nevyhnutným krokom pre optimálny návrh čerpacej technológie.