Tento web využíva cookies na poskytovanie služieb a analýzu webu. Návštevou tejto stránky, súhlasíte s používaním cookies. Spracovaniu cookies zabránite zmenou nastavenia v internetovom prehliadači. Viac info. Súhlasím.

Čistenie studní

.

Vŕtaná  studňa  je  často  jediným  zdrojom  zásobovania  pitnou  alebo  úžitkovou  vodou  a predstavuje  nemalú investíciu.   Pri   prevádzke   studne   dochádza   k jej   postupnému   zanášaniu   čiastočkami   vyplavovanými z horninového prostredia, čo môže v kombinácii s poškodením výstroje alebo čerpacieho zariadenia spôsobiť havarijný  stav  na odbernom  objekte.  Studňa  ako  každá  stavba si  vyžaduje  občasnú údržbu, pre dlhodobú a optimálnu  funkčnosť.  Regeneráciou  / čistením studne je  možné  zvýšiť  (obnoviť)  exploatačné  množstvo  vody,  predĺžiť životnosť čerpacieho zariadenia, rozvodov a samotného vrtu. Taktiež sa odporúča priebežne monitorovať stav kvality vody cez rozbory vody a v prípade zhoršenia kvality sa snažiť odhaliť príčinu a následne pristúpiť k dezinfekcií studne.

.

.

»  Životnosť vrtov a príčiny ich postupnej kolmatácie

.

.

Proces  starnutia  je pozorovateľný z postupného znižovania výdatnosti vŕtanej studne. Tento proces sa neustále vplyvom času urýchľuje – užívateľ, aby zaistil potrebné množstvo vody nadmerne znižuje hladinu vody v studni pri čerpaní, čím sa zvyšuje prítoková rýchlosť vynášajúca častice z prostredia a je obnažovaný stále väčší úsek výstroje vrtu, dokonca aj úsek aktívnej filtračnej časti vrtu, čím sa zlepšujú podmienky pre život železitých baktérii a mikroorganizmov. Výdatnosť vrtu vplyvom procesu kolmatácie často klesá až na zlomok pôvodnej výdatnosti.

.

.

.

.

..

Služby v oblasti čistenia a regenerácie studní  «

.


  1. –  prehliadky studní špecializovanou kamerou do hĺbky 100 metrov
  2. –  čerpacie skúšky studní
  3. –  prebudovanie poškodených studní modernými materiálmi
  4. –  regenerácia expolatačných a pozorovacích objektov
  5. –  úprava vody v horninovom prostredí, dezinfekcia studní


 .

»  Ako postupujeme pri regenerácii stagnujúcich objektov

.

.

Pri návrhu riešenia regenerácie sa vychádza z aktuálnych parametrov studne, porovnaním s pôvodným stavom, spôsobom užívania studne. Dokumentácia, potrebné vstupné informácie sú dodané objednávateľom. Ak dokumentáciu a vstupné údaje nie je možné zabezpečiť, skutočný stav studne sa overuje na mieste meraní alebo vykonaním videomonitoringu studne. Po návrhu riešenia sa pristúpi k realizácii prác:

  • mechanické čistenie / odstránenie usadenín zo stien /
  • technológia Airlift / čistenie vrtu vzduchom pod tlakom  – výnos sedimentu z vrtu /
  • regeneračné čerpanie / overenie funkčnosti zásahu pomocou hydrodynamickej skúšky /.

.

Chemická reaktivácia studní  «

.

.

Pri studniach, kde behom dlhšieho obdobia došlo k vytvoreniu pevných nerozpustných usadenín na stenách vystrojenia a v medzikruží a ktoré nie je možné mechanicky rozrušiť, je potrebné aplikovať chemické prípravky. 

.


Pre regeneráciu studní a vrtov disponujeme odborníkmi s príslušným technickým vybavením.