Tento web využíva cookies na poskytovanie služieb a analýzu webu. Návštevou tejto stránky, súhlasíte s používaním cookies. Spracovaniu cookies zabránite zmenou nastavenia v internetovom prehliadači. Viac info. Súhlasím.

Špeciálne zakladanie stavieb

 

Úlohou základov stavby je bezpečne preniesť do podložia zaťaženie, spôsobené hmotnosťou a prevádzkou stavebného objektu, bez deformácií a porúch podložia alebo objektu. 

.

.

»  Mikropilóty pre zakladanie stavieb

.

.

Mikropilóty sú štíhle základové prvky o priemere menšom ako 300mm a slúžia obdobne ako pilóty pre prenášanie účinku zaťaženia z konštrukcie alebo zo zemného tlaku. Používajú sa aj v prípadoch, keď je ich použitie vplyvom technických obmedzení vhodnejšie a cenovo prístupnejšie ako použitie pilót. Mikropilóty sa realizujú vŕtaním paženého alebo nepaženého vrtu, ktorý sa vyplní cementovou zálievkou a vystrojí silnostennou manžetovou, prípadne hladkou rúrou (používané sú priemery 76mm až 168mm) alebo GEWI tyčou a injektážnou trubkou. Cez hlavu sa mikropilóta po 24 hodinách technologickej prestávky v jednotlivých etážach injektuje pod špecifikovaných tlakom a so špecifikovaným objemom injekčnej zmesi (zadané realizačným projektom) čím sa vytvorí nosný koreň s projektovanou únosnosťou, pokiaľ sa nedosiahne projektovaná únosnosť, mikropilóta sa reinjektuje. Hlavy mikropilót môžu byť špeciálne upravené podľa potrieb na realizáciu celkového diela. 

.

.

Vŕtané malopriemerové pilóty a hlbinné pilóty «

.

.

Vŕtané pilóty sú základové prvky vybetónované do vrtov o priemere väčšom ako 300 mm, vyvŕtané bez paženia stien alebo v nesúdržných zeminách pod ochranou oceľovej pažnice. Štrkopieskové a drenážne vŕtané pilóty sú vrty, ktoré sa namiesto betónu s výstužou vyplnia štrkom alebo štrkopieskom. Pilóty tohto druhu sú obvykle navrhované v sústavách a môžu plniť niekoľko funkcií, napríklad funkciu drenážnu pre odvodňovanie základovej zeminy, kedy prispievajú k bezproblémovej dlhodobej konsolidácii základovej pôdy zaťaženej napr. násypmi, zlepšujú vlastnosti základovej pôdy z hľadiska schopnosti prenášať zaťaženie. 

.

.

»  Služby v oblasti špeciálneho zakladanie stavieb

.


 1. –  mikropilóty a do priemeru 178mm 
 2. –  mikropilóty do priemeru 219mm/273mm
 3. –  statické zaťažovacie skúšky mikropilót
 4. –  malopriemerové pilóty do priemeru 820mm
 5. –  zemné klince
 6. –  tyčové kotvy CPS 32 a únosnosti 375 kN
 7. –  lanové kotvy 

.

Zemné klince a kotvy pre stabilizáciu stien a svahov  «

.

.

Zemný klinec je prvok využívaný pre zvýšenie stability svahov, je vytvorený osadením prútov betonárskej ocele s centrovacím prípravkom do vrtu vyplneného cementovou zálievkou. Využívajú sa pre vyztuženie a zosilnenie svahov pri hĺbení výkopov alebo pri riziku zosuvu nestabilnej časti svahu. Základnou koncepciou zemných klincov je vystuženie a zhutnenie zeminy, čím zvyšujú treciu silu zemských hmôt a bránia strate stability územia, často bývajú používané v kombinácii s KARI sieťou opatrenou striekaným betónom.

.

Kotva je stavební prvok prenášajúci ťahové zaťaženie do únosnej vrstvy. Kotvy sa používajú pre zachytenie zemného tlaku u pažiacich konštrukcií rôzneho typu, v komplexe s ďalšími prvkami ale aj samostatne pre zaisťovanie stability svahov, skalných stien a zárezov, pre kotvenie stavebných konštrukcií proti vztlaku. Kotvy sa z hľadiska kotviaceho tiahla rozlišujú na tyčové zo stavebnej, betonárskej a predpínacej ocele a lanové, ktoré sú tvorené jedným alebo viacerými prútmi oceľového lana. Počet kotiev a veľkosť a smer kotviacich síl navrhuje projektant podľa účelu realizovanej konštrukcie a s ohľadom na konkrétne pomery staveniska. Kotva akejkoľvek konštrukcie má 3 spoločné funkčné prvky – hlavu, ktorá prenáša ťahovú silu prenášanú konštrukciou kotvy cez tiahlo do koreňa kotvy = kotviaca dĺžka, ktorý je vytvorený pomocou injektáže a zakotvený v únosnej vrstve, kam sa prenáša ťahová sila. Z hľadiska životnosti podľa technických noriem sa kotvy delia na dočasné so životnosťou do 24 mesiacov a trvalé. Rozdiel medzi dočasnou a trvalou kotvou je v navrhovanej konštrukcii kotvy a tomu odpovedajúcej protikoróznej ochrane. Injektáž koreňov sa realizuje cez injektážne trubky z PVC. Tyčové kotvy sa vystrojujú oceľovými kotvami typu CPS 32. Únosnosť tyčovej kotvy sa pohybuje v rozmedzí 375 kN až 415 kN pre dočasné prevedenie. Ako výstroj lanových kotiev sa používa 1 až 12 prútov sedemprútového ocelového lana o priemere 15,5mm s pevnosťou do 1800 MPa. Kotva sa predpína na 1,4 násobok únosnosti.

.

.

»  Injektáž a odvodňovanie stavieb a stavebných jám

.

.

Injektovanie v oblasti pozemného staviteľstva je neoddeliteľnou súčasťou sanacií a rekonštrukcií existujúcich objektov, a pri odstraňovaní typových porúch stavebných konštrukcií. Injektáž je technológia pre úpravu vlastností skalných hornín, nesúdržných hornín a zemín a pre sanáciu rôznych stavebných konštrukcií. Pri injektáži sa tlakovo vyplnia cementovou, ílovocementovou alebo chemickou zmesou póry nesúdržnej horniny a tým sa umelo zvyšuje jej pevnosť a vodotesnosť. Injektáž prebieha cez plastové trubky osadené do nevystrojených vrtov alebo priamo cez vrtný nástroj.

.

.

Doplnkové služby pri zakladaní stavieb  «

.


 1. –  trysková injektáž, injektáž skalných a nesúdržných hornín
 2. –  požiarne studne a požiarne zdroje vody
 3. –  hydrogeologický prieskum a realizácia čerpania stavebných jám
 4. –  návrh rozmiestnenia čerpacích studní pre odvodnenie stavenísk
 5. –  návrh odvodňovania sieťou subhorizontálnych vrtov
 6. –  budovanie čerpacích studní a záchytov prameňov
 7. –  monitorovacie, pozorovacie, piezometrické a inklinometrické vrty
 8. –  drenážne a odvodňovacie vrty do dĺžky 200 metrov

Odvodňovacie vertikálne a čerpacie studne sa realizujú za účelom odvodnenia stavebnej jamy, odvodnenie podmáčaných oblastí a nestabilných svahov. Pre dokonalé a nízkonákladové odvodnenie stavebnej jamy je potrebné vykonať hydrogeologický prieskum a optimálne navrhnúť rozmiestnenie, počet, konštrukciu a hĺbku čerpacích, prípadne aj vsakovacích studní. Pri hydraulických výpočtoch zníženia hladiny podzemnej vody je potrebné prehodnotiť vplyv zníženia na okolitú výstavbu prípadne prírodné prostredie. V oblasti odvodňovania stavebných jám poskytujeme komplexné služby.

.


Vrtné a terénne práce realizujeme vlastným strojným vybavením poprípade v kooperácii so zmluvnými partnermi