Tento web využíva cookies na poskytovanie služieb a analýzu webu. Návštevou tejto stránky, súhlasíte s používaním cookies. Spracovaniu cookies zabránite zmenou nastavenia v internetovom prehliadači. Viac info. Súhlasím.

Geoterénne práce

 


Práce realizujeme vlastnými kapacitami, prípadne v kooperácii so zmluvnými partnermi.
 

»  Portfólio ponúkaných služieb


 1. – penetračné sondovanie pre určenie rozhrania geologických vrstiev
 2. – penetračné skúšky pre kontrolu zhutnenia a určenie ťažiteľnosti
 3. – skúšky objemovej hmotnosti a zrnitosti zemín
 4. – skúšky  priepustnosti zemín na overenie a kontrolu kvality podložia
 5. – nalievacie, stúpacie, čerpacie a vodnotlakové skúšky vo vrtoch

Terénne práce pre geologický prieskum  «

 1. – ložiskový prieskum, prieskum ložísk nerastných surovín
 2. – ložiskový prieskum pre overenie zásob nerastných surovín
 3. – realizácia vŕtaných piezometrov
 4. – geofyzikálne merania, poľné geotechnické skúšky hornín
 5. – radónový prieskum záujmového územia
 6. – geologický stavebný dozor pri výstavbe objektov alebo ich sanácii
 7. – geologický dozor a vyhodnocovanie pri prácach v podzemí
 8. – geologický stavebný dozor v prieskumný štôľňach a tuneloch
 9. – vypracovanie projektov geologických úloh
 10. – prehodnotenie a spracovanie dostupných geologických prác
 11. – vypracovanie odborných posudkov z oblasti geológie

»  Špecializované služby počas realizácie stavebných prác


 1. – posúdenie stability, návrh sanačných a stabilizačných opatrení
 2. – určenie kategórie hornín pre výkopové práce a ťažiteľnosť
 3. – navrhovanie sklonov prechodných aj trvalých zárezov a násypov
 4. – posúdenie geologických pomerov
 5. – geotechnický prieskum s odporučením základných parametrov
 6. – overovanie mechanických vlastností zemín