Tento web využíva cookies na poskytovanie služieb a analýzu webu. Návštevou tejto stránky, súhlasíte s používaním cookies. Spracovaniu cookies zabránite zmenou nastavenia v internetovom prehliadači. Viac info. Súhlasím.

Inžinierska geológia

Základnou špecifickou úlohou realizácie geologického prieskumu je zistiť inžinierskogeologické pomery územia, ktoré majú výrazný vplyv na technicko-technologické riešenie a ekonomickú efektívnosť zakladania stavieb. Reliéf územia Slovenska výrazne ovplyvňuje spôsob urbanizácie a voľbu zastavovacích, technologických a realizačných princípov výstavby občianskych, dopravných a iných typov stavieb. Úlohou prieskumu je overiť geomorfologické pomery a geologickú stavbu staveniska, vlastnosti hornín a zemín, hydrogeologické pomery na stavenisku a prebiehajúce geodynamické procesy. Dôkladný rozbor týchto zložiek je dôležitý najmä pri predpoklade nepriaznivých geologických pomerov v záujmovej lokalite stavby (nezastavané lokality a svahovitý terén).

.

.

»  Portfólio ponúkaných služieb


 1. – geologický prieskum pre občiansku výstavbu a líniovú zástavbu
 2. – geologický prieskum pre dopravné stavby
 3. – prieskum pre zakladanie stavebných objektov
 4. – prieskum pre skládky komunálneho a špeciálneho odpadu
 5. – prieskum pre hydrotechnické stavby, priehrady, vodovody, ČOV
 6. – poľné skúšky – dynamická penetračná skúška

Doplňujúce inžinierskogeologické služby  «

 1. – posúdenie geomorfologických pomerov staveniska
 2. – stanovenie tried ťažiteľnosti zemín a hornín
 3. – posúdenie zakladania v zložitých geotechnických podmienkach
 4. – prieskum zloženia základovej pôdy
 5. – zhodnotenie vplyvu podzemnej vody na zakladanie objektov
 6. – určenie únosnosti a stlačiteľnosti základovej pôdy

» Špecializované služby

 1. – inžinierskogeologické hodnotenie základovej pôdy stavenísk
 2. – inžinierskogeologické mapovanie pre územné plánovanie
 3. poradenská činnosť a vypracovanie odborných posudkov

 
Vykonávanie geologického prieskumu a výskumu podložia sa riadi platnými zákonmi, zákonom č. 569/2007 – geologický zákon a technickými normami STN a  EN, normy však majú len odporúčací charakter. Zákon č. 50/1976 Z.z. o územnom plánovaní v stavebnom poriadku – stavebný zákon v znení neskorších predpisov vrátane zákona č. 237/2000 Z. z. (veľkej novely) vykonanie inžinierskogeologického prieskumu neukladá.