Tento web využíva cookies na poskytovanie služieb a analýzu webu. Návštevou tejto stránky, súhlasíte s používaním cookies. Spracovaniu cookies zabránite zmenou nastavenia v internetovom prehliadači. Viac info. Súhlasím.

Environmentálna geológia

 

Lokality využívané na priemyselné a hospodárskej účely môžu predstavovať určité riziko súvisiace so znečistením podložia z dôsledku úniku nebezpečných alebo zdraviu škodlivých látok do prostredia. Prípadná kontaminácia podložia sa overuje geologickým prieskumom životného prostredia (environmentálny prieskum). V prípade potvrdenia environmentálnej záťaže sa overuje zdroj a rozsah znečistenia, riziká prípadného šírenia a navrhuje rozsah a metódy na jej odstránenie – sanáciu.

.

Environmentálna záťaž je v zmysle geologického zákona č. 569/2007 Z.z. zadefinovaná ako znečistenie územia spôsobené činnosťou človeka, ktoré predstavuje závažné riziko pre ľudské zdravie alebo horninové prostredie, podzemnú vodu a pôdu s výnimkou environmentálnej škody. Ide o široké spektrum území kontaminovaných priemyselnou, vojenskou, banskou, dopravnou a poľnohospodárskou činnosťou, ale aj  nesprávnym nakladaním s odpadom.

.

.

»  Portfólio ponúkaných služieb


 1. – geologický prieskum životného prostredia
 2. – zhodnotenie predchádzajúceho využitia územia z pohľadu možnej ekologickej záťaže
 3. – poradenskú činnosť pri posudzovaní potenciálneho znečistenia
 4. – environmentálne posúdenie územia (Environmnetal Site Assessment)
 5. – zhodnotenie rizík a monitoring znečistenia

Terénne práce a sanácia kontaminovaných území  «


 1. – stanovenie priorít riešenia kontaminovaných lokalít
 1. – návrh sanácie, ekonomické a technické zhodnotenie sanačných alternatív
 2. – výkon nezávislého sanačného a environmentálneho dozoru
 3. – realizačné projekty sanácie, rekultivácia a revitalizácie skládok odpadov
 4. – sanácie znečistených zemín, podzemej vody a pôdneho vzduchu
 5. – zneškodnenie odpadov, rekultivácia skládok odpadov

 

.

.

 

.