Tento web využíva cookies na poskytovanie služieb a analýzu webu. Návštevou tejto stránky, súhlasíte s používaním cookies. Spracovaniu cookies zabránite zmenou nastavenia v internetovom prehliadači. Viac info. Súhlasím.

Vrty pre systém voda - voda

 

Studničné vrty pre tepelné čerpadlo sa realizujú v miestach s dostatočnými zásobami kvartérnych podzemných vôd s možnosťou jej trvalej a opätovnej regenerácie, pričom je potrebné pri návrhu dbať na kvantitatívne znaky a hĺbku hladiny podzemnej vody, zloženie geologického podložia. Systém studničných vrtov sa realizuje pomocou čerpacej a vsakovacej studne, považuje sa za najvhodnejší zdroj tepelnej energie pre tepelné čerpadlo z dôvodu, že podzemná voda má pomerne stálu a vysokú teplotu 7 až 15 °C. Tepelná energia sa získava čerpaním vody z čerpacej studne, čerpá sa voda o teplote nad 7°C, ktorá pri prechode systémom postupne odovzdáva tepelnú energiu pracovnému médiu tepelného čerpadla a jej teplota priamoúmerne klesá, vsakovaním pomocou vsakovacej studne sa čerpaná voda vracia do kolobehu podzemných vôd, v horninovom prostredí opätovne získava tepelnú energiu a kolobeh sa opakuje. Kvantita podzemnej vody sa vyhodnocuje vykonaním hydrodynamickej skúšky, pri ktorej sa overujú tlakové pomery v okolí vrtu a stanovuje sa exploatačné množstvo vody pre dlhodobé využitie. Kvalita podzemnej vody sa overuje vyhotovením laboratórnej analýzy odobranej vzorky. Studničné vrty predstavujú formu realizácie primárneho okruh, ktorá zaručuje možnosť trvalého odber tepelnej energie a stabilný vysoký vykurovací výkon tepelného čerpadla pri nízkej vstupnej investícii.

 

 

»  Postup realizácie studničných vrtov pre tepelné čerpadlo

 


  1. geologické posúdenie lokality, návrh konštrukcie a situovania vrtov
  2. – oboznámenie s priebehom prác
  3. – vypracovanie projektu pre vodoprávne konanie, ohlásenie prác na úradoch
  4. – odvŕtanie vsakovacieho a čerpacieho vrtu podľa projektu
  5. – vystrojenie vrtov normovaným materiálom so životnosťou viac ako 100 rokov
  6. – štrčíkový filtračný obsyp vrtov pre zamedzenie pieskovania
  7. – odtesnenie povrchových a podzemných vôd
  8. – hydrodynamická skúška pre overenie kvantitatívnych možností systému
  9. – záručné protokoly k zrealizovaným vrtom
  10. – realizácia primárneho okruhu, dopojenie vrtov do technickej miestnosti k tepelnému čerpadlu

 

Schéma tepelného čerpadla voda/voda so studničnými vrtmi  «

 

 


Studničné vrty pre tepelné čerpadlá voda/voda predstavujú ideálny typ primárneho okruhu v pomere cena / výkon pre oblasti s dostatkom podzemných vôd.