Tento web využíva cookies na poskytovanie služieb a analýzu webu. Návštevou tejto stránky, súhlasíte s používaním cookies. Spracovaniu cookies zabránite zmenou nastavenia v internetovom prehliadači. Viac info. Súhlasím.

Hydrogeológia

Ciele prieskumu je možné riešiť len cez kvantifikáciu hydrogeologických vlastností horninového prostredia predurčujúcich tvorbu množstiev všetkých druhov a  typov podzemných vôd. Riešenie je nutné uskutočňovať v závislosti od geologickej stavby územia a z nej vyplývajúcich hydrogeologických pomerov. Prieskum je orientovaný do oblastí s vodohospodársky využiteľnými množstvami podzemných vôd a do oblastí v súčasnosti nedostatočne preskúmaných.

.

.

»  Portfólio ponúkaných služieb


 1. – vyhľadávanie, projektovanie a realizácia zdrojov podzemných vôd
 2. – hydrogeologické posudky záujmového územia
 3. – regionálny hydrogeologický prieskum
 4. – posudky pre povolenie k nakladaniu s vodami
 5. – regionálne oceňovanie zásob podzemných vôd
 6. – zisťovanie hĺbky hladiny podzemnej vody
 7. – prieskum pre zabezpečenie regionálnych a lokálnych zdrojov vody
 8. – hydrogeologické mapovanie územia

Odvodňovacie práce a sanácia zosuvov  «

 1. – prieskum a návrh odvodnenia stavenísk, realizácia odvodnenia
 2. – prieskum a realizácia čerpania stavebných jám
 3. – budovanie čerpacích studní a záchytov prameňov
 4. – návrh rozmiestnenia čerpacích studní pri čerpaní stavebných jám
 5. – čerpacie skúšky, odbery vzoriek, laboratórne rozbory vôd
 6. – odvodňovanie svahov a zosuvných území subhorizontálnymi vrtmi
 7. – odvodňovanie zamokrených území, svahov a zárezov 

»  Špecializované služby pre výskumné účely

 1. – sledovanie kvalitatívnych a kvantitatívnych parametrov podzem. vôd
 2. – analýzy vôd pre pitné, úžitkové a environmentálne účely
 3. – komplexné čerpacie práce, nálevové a vsakovacie skúšky
 4. – realizácia pozorovacích vrtov a objektov

 

Podľa rozsahu a podrobnosti skúmania sa hydrogeologický prieskum realizuje ako vyhľadávací prieskum, ktorého náplňou je skúmanie hydrogeologických pomerov vybraných regiónov (hydrogeologických rajónov alebo subrajónov a čiastkových rajónov) vrátane výpočtov využiteľných množstiev podzemnej vody v kategórii. Jedným z výstupov je vymedzenie perspektívnych oblastí na zachytenie podzemnej vody. Podľa rozsahu a podrobností skúmania sa hydrogeologický prieskum realizuje ako podrobný prieskum, ktorý je zameraný na overovanie hydrogeologických pomerov v perspektívnych lokalitách. Výsledky prieskumu sú podkladom pre rozhodovanie o vydaní povolenia na odber podzemnej vody alebo pre doplnkový prieskum, v ktorého rámci  sa doplňujú údaje o hydrogeologických pomeroch.