Tento web využíva cookies na poskytovanie služieb a analýzu webu. Návštevou tejto stránky, súhlasíte s používaním cookies. Spracovaniu cookies zabránite zmenou nastavenia v internetovom prehliadači. Viac info. Súhlasím.

Požiarna studňa

Požiarna studňa

.

V legislatíve Slovenskej Republiky sú otázky navrhovania, prevádzkovania a kontroly zariadení na dodávku vody pre potrebu hasenia rozpracované veľmi jasne vo vyhláške MV SR č. 699/2004 Z.z. Vonkajším zariadením na zabezpečenie vody môže byť vo vhodných geologických podmienkach aj požiarna studňa.

.

„Požiarna studňa je zdroj vody, ktorý má nasávaciu výšku najviac 6,5 m, najmenší priemer DN 500, stálu zásobu vody najmenej 18 m3 alebo má výdatnosť najmenej 600 l . min-1 a umožňuje účinný zásah.“ Presné požiadavky na požiarnu stuďnu definuje požiarny technik pri projekcii stavby.

.

Zdroje vody, ktoré poskytujú vodu na hasenie požiarov, musia byť schopné trvalo zabezpečovať potrebu vody na hasenie požiarov najmenej po dobu 30 minút a musia mať vyhovujúce podmienky na čerpanie vody. Zdroj vody má vyhovujúce podmienky na čerpanie vody, ak je k nemu vybudovaná prístupová komunikácia, je vytvorené čerpacie miesto vhodné pre používanú hasičskú techniku, ktoré je označené dopravnou značkou ZÁKAZ STÁTIA, a podmienky zdroja vody zodpovedajú technickým možnostiam používanej hasičskej techniky a vzdialenosť od stavby je najviac 200 m

.

.

»  Služby poskytované v oblasti požiarnej bezpečnosti

.


  1. –  hydrogeologický prieskum za účelom overenia zdroja požiarnej vody
  2. –  realizácia požiarnych studní profilu DN500
  3. –  realizácia studní na napájanie požiarneho vodovodu / nádrže

Vyhláška 699/2004 Z.z. o zabezpečení stavieb vodou na hasenie požiarov >