Tento web využíva cookies na poskytovanie služieb a analýzu webu. Návštevou tejto stránky, súhlasíte s používaním cookies. Spracovaniu cookies zabránite zmenou nastavenia v internetovom prehliadači. Viac info. Súhlasím.

Postup RP

.

Hromadné zdroje vody, zdroje balenej, pramenitej alebo minerálnej vody si vyžadujú individuálny prístup už v prvom kroku. Individuálne zdroje vody sú také zdroje vody, ktoré zásobujú pitnou vodou menej ako 50 osôb, alebo slúžia pre zásobovanie úžitkovou, technickou a závlahovou vodou. Zrealizovať takýto zdroj vody môže byť záležitosťou 3 – 7 dní..

 .

 

 

.

»  Základný krok / vytýčenie miesta realizácie

.

.

Základným krokom pre zabezpečenie zdroja podzemnej vody by malo byť správne situovanie prieskumného vrtu. Pre tento účel je najvhodnejšie využiť znalosti skúseného hydrogeológa, ktorý na základe databázy, geologických máp, prípadné krátkej rekognoskácie terénu posúdi limity záujmovej lokality a vylúči základné chyby ako nevhodná vrtná technológia alebo konštrukcia studne, nedostatočný prístup k miestu vrtu, narušenie ochranných pásiem.

.

.

.

Hydrogeoloický posudok / prieskum a projekt stavby  «

.

.

Po oboznámení klienta s postupom prác a podpísaní objednávky sa pristúpi k legislatívnemu konaniu. V nepreskúmaných lokalitách a v ochranných pásmach môže referát životného prostredia miestnej samosprávy vyžadovať pre vyhotovenie vodnej stavby v zmysle zákon 364/2004 Z.z. realizáciu hydrogeologického prieskumu. V takomto prípade sa najskôr realizuje hydrogeologický prieskum, ktorý slúži ako podklad pre vypracovanie projektu vodnej stavby. Projektová dokumentácia spolu s príslušnými žiadosťami a oznámeniami sa postupuje na miestu samosprávu alebo obvodný úrad životného prostredia.

.

.

»  Príprava miesta realizácie a realizácia vrtných prác

.

.

Obdržaním rozhodnutia pre realizáciu prác sa v dohodnutom termíne môžu práce začať. Po pripravení a zabezpečení staveniska v zmysle BOZP, vymedzení miesta na likvidáciu odpadu sa pristúpi k realizácii vrtných prác. Vrt sa po vyhotovení vystrojí normovanými materiálmi a obsype filtračným štrčíkom prispôsobenými geologickému podložiu. Povrchové vody sa odtesnia pri možnosti ovplyvnenia kvality podzemných vôd bentonitovým tesnením v zmysle platných noriem.

.

.

Čerpacia skúška, rozbor vody a záverečná správa  «

.

.

Po vystrojení vrtu sa vrty prečistí príslušným spôsobom čistenia. Pre zhodnotenie parametrov vyhotoveného objektu sa realizuje overovacia hydrodynamická skúška so sledovaním hladiny podzemnej vody a maximálneho prietoku. Protokol z realizácii prác slúži ako podklad pre kolaudačné konanie, pre individuálne zásobovanie pitnou vodou pre potreby kolaudácie musí obsahovať aj minimálny rozbor vody. Vzorku vody doporučujeme odoberať po niekoľkodňovom čerpaní.

.


Pre vypracovanie komplexného projektu pre vodoprávne konanie je potrebné si pripraviť list vlastníctva, pripadne súhlas vlastníka parcely s realizáciou prác, kópiu katastrálnej mapy a prehlásenie o inžinierskych sieťach.